Všechny informace

 • Workshop - setkání odborných škol a firem

  Termín: 21.9.2022 od 13.30 hodin

  Místo konání: 

  ŠKOLA - FIRMA - SPOLUPRÁCE - VIZE

  Setkání skupiny odborníků ze středních odborných škol, institucí a zástupců
  podnikatelů

  Po vzájemném představení nabídek a poptávek zúčastněných se rozvine  bohatá
  diskuze k praktické formě spolupráce, zkušenostem a překážkám, které by
  mohly bránit lepší spolupráci na vyšší úrovni.

  Přítomní se v diskuzi zamyslí i nad podněty, které by mohly ovlivnit
  politická rozhodnutí k legislativním změnám pro lepší podmínky kvalitní
  spolupráce škol a firem a pro lepší motivaci k dosažení spokojenosti obou
  stran.

  Řemeslné obory hrají v našem životě stále podstatnější úlohu. Jak vzrůstá
  její význam, zvyšuje se rovněž počet technických profesí, což se následně
  projevuje v rostoucí poptávce po technicky vzdělaných odbornících. Nabídka
  na trhu je ale velmi omezená a vzdělaných odborníků je málo.

  Mezi důvody, které ovlivňují zejména mladé lidi při volbě povolání, je
  přetrvávající představa o omezených možnostech uplatnění absolventů
  technických oborů oproti "tradičním" oborům a chybějící možnost
  otevřenějšího srovnání. Vzhledem k současnému systému vzdělávání v ČR je pro
  studenty rovněž velmi složité změnit původně nastoupenou kariérní dráhu.

  V rámci tohoto programu se proto snažíme představovat žákům a učitelům SOŠ a
  SOU jednotlivá povolání v oboru technických zařízení budov, a podporovat je
  tak při rozhodování o budoucím směru jejich profesního života. Aby byl
  program co nejzajímavější, začleňujeme do něj exkurze do našich členských
  firem a další formy spolupráce firma se školami. 

  Pořadatelé: CTI ČR

 • Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

  Pořadatelé: CTI ČR, STP Pozvánka + program , Závazná přihláška Přihláška

 • Řešení problematiky HVAC v moderní bytové výstavbě

  Pořadatelé: CTI ČR Závazná přihláška , kurz Kermi 19.5.2022

 • Finále XVII. ročníku Vědomostní olympiády 2022 Stavební veletrh Brno, pavilon E, sál E4 dne 22. dubna 2022 v 11.30 hodin

  Pořadatelé: CTI ČR POZVÁNKA VO 2022.pdf , výsledky krajského kola VO 2022.pdf

 • Vážení profesní přátelé,
  současná geopolitická situace způsobuje značné turbulence, pokud se týče dostupnosti energetických surovin, jejich cen a vývoj v dalších obdobích. K tomu se přidružují i další aspekty, které souvisí s ochranou životního prostředí, což znamená být k němu ohleduplný, tak aby mohlo být zachováno pro budoucí generace.
  Odklon od spalování fosilních paliv a zvýšený zájem o využití obnovitelných energií je správný trend, který je jednoznačně preferován. Energeticky nejúčinnějšími zařízeními pro využití obnovitelné tepelné energie jsou tepelná čerpadla, která dnes dosahují mimořádně vysokých energetických úspor prakticky ve všech druzích staveb, bez ohledu na to, zda se jedná o novostavby, nebo stávající objekty, kde je žádoucí snížit energetickou náročnost.
  Vzhledem k tom, že až 75% tepelné energie se s využitím tepelných čerpadel získá z okolí vytápěných objektů zcela zdarma, jsou tato zařízení provozována s nejnižšími provozními náklady, bez jakýchkoliv emisí a plně automaticky a bezobslužně, což z nich dělá nejdokonalejší tepelné zdroje.
  Tepelná čerpadla pro své skvělé vlastnosti jsou mimořádně vhodné nejen pro rodinné domky, kde se již stávají běžným vybavením, ale obrovské možnosti jsou rovněž ve velkých stavbách, jako jsou bytové domy, administrativní budovy, školy, sportovní zařízení, výrobní, obchodní a skladovací objekty, prostě bez výjimky všude, třeba i v církevních stavbách.
  Díky svým nesporným ekologickým a ekonomickým vlastnostem jsou předurčena tepelná čerpadla k masivnímu nasazení jak ve stavebnictví, tak i v průmyslu, nebo třeba i v zemědělství. Stát věnuje zvýšenou pozornost a podporu těmto „chytrým“ a pro nás nepostradatelným zařízením, která řeší rovněž současné problémy s hrozbou obtížné dostupnosti a zvýšení cen zemního plynu.
  Přednášky na konferenci jsou zajištěny kompetentními pracovníky odpovědných ministerstev, VUT Brno, EGÚ Brno, SZÚ Brno.
  Je to jedinečná příležitost pro získání ucelených informací souvisejících s mimořádně efektivním rozvojem nasazování tepelných čerpadel ve všech oblastech našeho života a ve prospěch dalších generací.
  Podrobné informace ke konferenci budou zveřejněny na stránkách www.cechtop.cz a zaslány i elektronicky.
  Budeme se těšit na setkání s Vámi!
  S pozdravem
  Ing. Josef Slováček, místopředseda sekce Oborové CTI ČR, oblast Obnovitelné zdroje
   

  Pořadatelé: CTI ČR PROGRAM POZVÁNKA - KONFERENCE OBNOVITELNÉ ZDROJE VE VYTÁPĚCÍ TECHNICE.PDF

 • Soutěž odborných dovedností
  UČEŇ INSTALATÉR 2022
  XIV. ročník finále oboru Instalatér

  20.-21. dubna  2022
  Výstaviště Brno, pavilon V

  Pořadatelé: CTI ČR Pozvánka.pdf

 • Technické zařízení budov a technologie pro udržitelné stavitelství

 • Odvod splaškové vody do kanalizace kurz se zaměřením na problematiku odvodu splaškové vody do kanalizace

  Pořadatelé: CTI ČR kurz ALCAPLAST 15.3.2022.pdf Přihláška

 • Seminář k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi

  Pořadatelé: CTI ČR

 • Energetická náročnost budov

  Pořadatelé: TZB-info