Historie CTI ČR

Struktura volených orgánůAlmanach z let 1992 –2012 k nahlédnutí

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Kolem citovaného časopisu vznikl kolektiv většího počtu lidí, které sdružovala potřeba se navzájem informovat o nových výrobcích, technologiích a o projektování tepelné a instalační techniky. Tato témata zajímala nejenom projektanty, ale i řemeslníky, provozovatele, servisní pracovníky a uživatele.

Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“.

Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993). Tím byly vytvořeny konečné právní podmínky subjektu s pevnou organizační strukturou a s předmětem činnosti, kterému tak byla dána i obsahová náplň.

Poslání a úkoly cechu byly dány do preambule stanov. Hlavním posláním cechu je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné i lidské úrovně, profesní cti a tradic. Přispět ke zkvalitnění vztahů k zákazníkům a podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž, provoz a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. V neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

 

Udělení autorizace Hospodářskou komorou České republiky

Cech topenářů a instalatérů ČR (dále CTI ČR) získal dne 23. 11. 2005 od Hospodářské komory České republiky autorizaci pro obor „vodoinstalatérství, topenářství“. Autorizace je udělována na dobu 3 let. Pro náš cech je autorizace na jedné straně významným uznáním dosavadní práce, na druhé straně je závazkem v zajišťování povinností vůči oboru. Autorizace je významným předělem v činnosti. Je pro nás novým impulsem a také vodítkem pro cílené zaměření naší činnosti.

Pro seznámení s povinnostmi a právy autorizovaného společenstva uvádíme v další části výtah z „Pravidel autorizace živnostenských společenstev“.

 

Výtah z Pravidel autorizace živnostenských společenstev

Čl. I
Předmět pravidel

Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují postup udělování autorizace vybraným společenstvům začleněným v Hospodářské komoře České republiky (dále jen HK ČR) k výkonu koordinačních, aktivizačních a reprezentačních činností souhrnu živnostenských společenstev téhož oboru nebo v téže územní oblasti začleněných do HK ČR a zabezpečují jednotný systém při udělování těchto autorizací. Pravidla stanoví základní požadavky na žadatele o autorizaci, náležitosti související s udělováním autorizací a kompetence a povinnosti autorizovaných společenstev.

Pro vyloučení všech pochybností se přitom stanovuje, že tato Pravidla neomezují možnost živnostenského společenstva Akademie řemesel a služeb HK ČR získat v rozsahu svých potřeb dílčí autorizaci dle svých zvláštních pravidel, přičemž však tato autorizace nenahrazuje autorizaci dle těchto Pravidel.

Čl. II
Výklad pojmů

 1. Obor – je odbornost nebo profese, pro kterou je žadateli vydána autorizace. Odbornost nebo profese je definována v souladu se zřizovací listinou společenstva a s činnostmi jeho členů.
 2. Žadatel o autorizaci – společenstvo (svaz, sdružení, cech apod.) začleněné do HK ČR (dále jen žadatel).

Čl. III.
Základní podmínky pro žadatele o autorizaci

 1. Žadatel musí mít právní subjektivitu a musí sdružovat podnikatele (fyzické i právnické osoby, jejíž předmět podnikání souvisí s odborností, kterou zastupuje). Tato odbornost nebo profese musí být definována ve zřizovacích dokumentech žadatele.
 2. Žadatel musí zabezpečovat služby v následujících oblastech – technické, informační, poradenské, vzdělávací apod. pro své členy i pro veřejnost. Přitom musí dbát, aby byly dodrženy podmínky volné hospodářské soutěže.
 3. Žadatel musí svojí činností a poskytováním svých služeb pokrýt celé území ČR.
 4. Pokud existují pro danou odbornost dva a více žadatelů, musí jejich žádosti předcházet snaha o dohodu o společném postupu při zajišťování činnosti autorizovaného společenstva (dále jen AS). Forma této dohody je ponechána na společenstvech. Pokud k dohodě nedojde, bude autorizováno to společenstvo, které splní více kritérií v Pravidlech uvedených.

 

 

Čl. V
Kompetence a povinnosti autorizovaných společenstev

 1. AS zabezpečuje společné činnosti a služby pro podnikatelskou sféru působící v daném oboru ve vazbě na čl. III a IV. odst. 1 a 2 těchto pravidel.
 2. AS musí zabezpečovat výkon zejména následujících činností v rozsahu udělené autorizace:
  1. vedení Katalogu firem a členů subjektů podnikajících v daných odborných oborech, jeho aktualizaci,
  2. v případě přípravy nových právních předpisů a jejich novel, kterými se mění jakýmkoliv způsobem podmínky podnikání předávání svých stanovisek a připomínek prostřednictvím společenstva nebo samostatně na základě pověření (v případě neslučitelných stanovisek resp. týkají-li se stanoviska a připomínky pouze daného oboru či profese),
  3. navrhování kvalifikačních podmínek a předpokladů pro vstup do podnikání ve svém oboru či profesi,
  4. vydávání instruktážních materiálů, vzorových dokumentů případně dokumentů normativní povahy a jejich zveřejňování,
  5. navrhování přesných podmínek, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru či profesi,
  6. účast na dohledu nad vzděláváním v učebních a technických studijních oborech a navrhování osnov ve svém oboru či profesi,
  7. organizaci vzdělávání a zabezpečení podmínek pro získávání odborné způsobilosti podnikatelů a jejich zaměstnanců,
  8. jmenování svých členů do zkušebních komisí pro mistrovské, závěrečné a jiné zkoušky,
  9. zabezpečení tvorby mezinárodních evropských a národních technických norem a pravidel praxe oboru (např. technická pravidla, technická doporučení a případně další normativní dokumenty dle ČSN EN 45020) a zda má pro tuto činnost zpracovanou metodiku; veškeré výše uvedené normativní dokumenty pro daný obor musí být veřejně projednány a přijaty na základě konsensu,
  10. zabezpečení informatiky v oboru (v tištěné podobě, v elektronické podobě, případně v obou podobách),
  11. vydávání periodika s odbornou náplní zaměřeného na daný obor,
  12. aktivní zapojení žadatele do vzdělávacího systému celoživotního odborného a profesního vzdělávání,
  13. členství v odborných evropských organizacích jsou-li zřízena,
  14. provozování oborového informačního místa (OIM) nebo oborového informačního zdroje (OIZ).
 3. AS je vůči HK ČR mluvčím příslušného oboru. Společenstva nezačleněná do HK ČR budou AS pouze o činnosti AS informována, pokud se AS o jejich existenci dozví. Akreditované společenstvo spolupracuje se společenstvy oboru a ostatními složkami HK ČR. O své činnosti AS informuje též ostatní začleněná společenstva, Krajské hospodářské komory (dále jen KHK) a okresní hospodářské komory (dále jen OHK), resp. regionální hospodářské komory (RHK) přímo nebo prostřednictvím informačního systému HK ČR.

Franz Ziegler, prezident CTI ČR

Brno, prosinec 2005