Přihláška CTI ČR, Stavovský kodex

Závazná přihláška člena Cechu topenářů a instalatérů České republiky z.s. (dále jen „CTI ČR“)

Typ přihlášky

Fyzická osoba - OSVČ

Obor
Ukončené nebo navštěvované vzdělání
činnost

Právnické osoby

Pověřená osoba - zástupce

Působnost
činnost
Zaměření
Kraj

Jako řádný člen CTI ČR, z.s., IČ: 44991771, se sídlem Hudcova 424/56b, Brno-Medlánky, PSČ 621 00, zavazují se řádně plnit členské povinnosti dle platných stanov CTI ČR, dodržovat Stavovský kodex a platit členské příspěvky. Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., ze sídlem Hudcova 424/56b, Brno-Medlánky, PSČ 621 00, IČ:44991771/ (dále jen CTI ČR) zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, který je v souladu s národní i evropskou legislativou. CTI ČR zpracovává osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných zpracovatelem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise, odborných publikacích vydávaných CTI ČR a na portále www.cechtop.cz, a to dle Stanov CTI ČR.

Veřejné informace o živnostnících jsou zveřejněny na portálech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jakož i na stránkách Ministerstva financí ČR.  Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Hlava IV: Živnostenský rejstřík § 60.  CTI ČR zpracovává osobní údaje pro Cech topenářů a instalatérů České republiky se sídlem Hudcova  424/56b, Brno-Medlánky PSČ 621 00, IČ: 44991771, spisová značka L 2082 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „CTI ČR“), pro účely vyplývající ze Stanov CTI ČR. CTI ČR zpracovává osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných zpracovatelem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise, odborných publikacích, vydávaných CTI ČR, a to i prostřednictvím služeb elektronické komunikace, analýzy s cílem nabídnout služby přizpůsobené oblasti zájmu CTI ČR. CTI ČR bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství. Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data budete mít možnost uplatnit svá práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování; a
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

prostřednictvím e-mailové adresy pověřenec@cechtop.cz

CTI ČR mělo ustavující schůzi v prosinci 1991 v Brně. Účelem a cílem CTI ČR je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území ČR, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis. Hlavním posláním cechu je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic a úrovně, zkvalitnění vztahů vůči spotřebitelům a pro podnikatelskou úspěšnost svých členů. Na jednání 17. valné hromady CTI ČR dne 19. října 2022 bylo odsouhlaseno a stanoveno navýšení ročního členského příspěvků o 20% pro fyzické a právnické osoby od roku 2023.

Ve stanovách bylo VH odsouhlaseno: členský vklad/ Kč roční členský příspěvek/Kč
fyzické osoby-OSVČ 500 1800
právnické osoby (firmy)  1500 6000
podnik se zahraniční spoluúčastí  2500 6000
zahraniční instituce 5000 12000

 

Na jednání prezidia CTI ČR dne 29. listopadu 2012 bylo odsouhlaseno a stanoveno nové členství pro školy a vzdělávací organizace a také žákovské/studentské a absolventské členství.

 

Prezidiem CTI ČR bylo navrženo  členský vklad/ Kč roční členský příspěvek/Kč
školy a vzdělávací organizace 0 1000
žáci/studenti a absolventi středních a vysokých škol (po dobu dvou let - 1 a 1) 0 0