Stanovy

Cechu topenářů a instalatérů České republiky z.s.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, byl založen ustavující Valnou hromadou dne 22.května 1992 a registrace dne 3.7.1992 Ministerstvo vnitra pod reg.č. VSC/1 -12207/92/R. Ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „ NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Čl.I. Název

Název Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. (zapsaný spolek ,,dále jen CTI ČR“)

Název spolku je: Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Ve zkratce: CTI ČR.

Čl. II. Sídlo

Adresa sídla CTI ČR je Brno.

Čl. III. Doba trvání

CTI ČR se zřizuje na dobu neurčitou

 

Čl. IV. Stanovy

Vnitřní organizace CTI ČR, práva a povinnosti členů i volených orgánů CTI ČR se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle CTI ČR, stejně jako jsou založeny ve sbírce listin vedené rejstříkovým soudem.

Čl. V. Cíle, poslání a principy

1. Účelem a cílem CTI ČR je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí na území České republiky, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.

2. Hlavním posláním CTI ČR je vytvářet podmínky pro prohlubování profesní cti, tradic a úrovně, zkvalitnění vztahů vůči spotřebitelům a vytvářet podmínky pro podnikatelskou úspěšnost svých členů.

Čl. VI. Hlavní činnost

CTI ČR vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v Čl.V. těchto Stanov. Žádná z hlavních činností CTI ČR není podnikáním ani výdělečnou činností.

Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle Čl. XII. těchto Stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl.VII. těchto Stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije CTI ČR tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti CTI ČR nepřesáhnou náklady.

CTI ČR provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

 1. Vytváření podmínek pro řádné provozování živností, hájení a podporování společných zájmů členů CTI ČR.
 2. Prosazování a ochrana profesních, hospodářských a právních zájmů členů CTI ČR.
 3. Zvyšování odborné, pracovní, obchodní i právní úrovně členů prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. a vytváření podmínek pro spolupráci členů v oblasti podnikání:
  1. příprava zájemců k mistrovským zkouškám v oboru topenářství, vodoinstalatérství,
  2. provádění mistrovských zkoušek v oboru topenářství, vodoinstalatérství,
  3. školení, ověřování odborné způsobilosti a vydávání příslušných dokladů k výkonu, činností souvisejících s celoživotním vzděláváním.
 4. Vydávání odborného Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO, technických pravidel a dalších odborných publikací.
 5. Aktivní spolupráce s vysokými, odbornými a učňovskými školami příslušného směru.
 6. Spolupráce se živnostenskými úřady a dalšími orgány a poskytování odborné pomoci orgánům státní správy.
 7. Aktivně se podílet na činnosti a na prosazování cílů HK ČR, spolupráce s ostatními spolky, sdruženími v ČR i v zahraničí, podporující cíle, zaměření a aktivity CTI ČR.
 8. Podpora profesního vzdělávání na všech stupních, společný postup při realizaci profesních záměrů členů CTI ČR v oblasti vzdělávání všech stupňů.
 9. Pořádání kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. pro odbornou veřejnost.
 10. Expertní a poradenská činnost, zpracování odborných stanovisek případně znaleckých posudků.
 11. Organizování a provozování vlastní hospodářské činnosti za účelem řádného plnění úkolů ve všech oblastech profesního zaměření CTI ČR (např. činnost vydavatelská, nakladatelská, výstavnická apod).
 12. Získávání technickoekonomických informací doma i v zahraničí ze zájmových oblastí členů CTI ČR a jejich rozšiřování.
 13. Pořádání soutěží a výstav.
 14. Spolupráce s ostatními spolky, sdruženími v České republice i v zahraničí podporující cíle, zaměření a aktivity CTI ČR.
 15. Realizace projektů v oblasti výzkumu a vzdělávání.
 16. Analýzy, komentování a propagace právních instrumentů na ochranu životního prostředí.
 17. Uděluje značku „Kvalita Garantovaná CTI ČR“ a certifikaci.

Čl. VII. Vedlejší činnost

Jelikož je provozování hlavní činnosti CTI ČR spojeno s náklady, může CTI ČR vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku CTI ČR. Zisk z těchto činností CTI ČR používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 1. Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších inzertních a odborných materiálů.
 2. Poradenské a konzultační činnosti.
 3. Praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

Čl. VIII. Právní subjektivita

CTI ČR je právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích samostatně svým jménem a nese plnou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Řídí se platnými právními předpisy a těmito Stanovami.

CTI ČR je dobrovolným spolkem jeho členů.

Čl. IX. Vznik členství

 1. Členem CTI ČR se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy, státní příslušnosti, působící v oblasti topenářské, instalatérské, technického zařízení budov a dalších návazných profesích na území České republiky a není členem jiného spolku (cechu) s touto činností. Členství v CTI ČR je dobrovolné.
 2. Jiná osoba se může stát členem CTI ČR se souhlasem prezidia CTI ČR. V případě vyslovení nesouhlasu s členstvím se může tato osoba odvolat k Valné hromadě.
 3. Právnickou osobu v CTI ČR zastupuje jí určený zástupce.
 4. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. Podmínkou členství v CTI ČR je bezpodmínečné přijetí Stanov CTI ČR.
 6. Členství v CTI ČR vzniká ke dni schválení ,,Závazné přihlášky člena Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. prezidiem CTI ČR a zaplacením ročního členského příspěvku a členského vkladu.
 7. Závazná přihláška člena Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. musí být podána v písemné formě. Registraci člena provádí a eviduje CTI ČR. Odesláním žádosti vyjadřuje souhlas se zveřejněním na stránkách CTI ČR u fyzické osoby:titul, jméno, příjmení, e-mail:, obor u právnické osoby:logo, název společnosti, www.stránky s proklikem na společnost.
 8. Čestné členství je uděleno prezidiem CTI ČR pouze jednotlivcům dle jednacího řádu prezidia.
 9. Každý čestný člen má právo zúčastnit se valné hromady s hlasem poradním. Každý čestný člen má právo být informován o všech akcích, účastnit se jich, požívat výhod poskytovaných čestným členům, užívat v rámci své činnosti loga, znaku a zařízení CTI ČR podle Stanov a rozhodnutí jeho orgánů.
 10. Povinností čestných členů CTI ČR je dodržovat Stanovy CTI ČR a chránit zájmy CTI ČR.

Čl. X. Zánik členství

Členství v CTI ČR zaniká následujícími způsoby:

 1. Dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství v CTI ČR.
 2. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.
 3. Ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům.
 4. Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí prezidia CTI ČR o vyloučení člena z CTI ČR vyloučenému členovi. Prezidium CTI ČR má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání CTI ČR dle Čl. V. těchto Stanov, nebo pro porušení členských povinností dle Čl.XI. těchto Stanov a případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 5. Zánikem právnické osoby.
 6. Rozhodnutím Valné hromady o přeměně CTI ČR na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ.
 7. Nezaplacením členského příspěvku podle platného příspěvkového řádu.
 8. Zrušením CTI ČR.

Čl. XI. Práva a povinnosti členů

Každý člen CTI ČR má právo:

 • podílet se na činnosti CTI ČR a využívat služby poskytované CTI ČR,
 • účastnit se všech akcí pořádaných CTI ČR,
 • být pravidelně informován o dění ve CTI ČR,
 • předkládat návrhy, podněty, připomínky a vznášet dotazy orgánům CTI ČR,
 • volit do orgánů CTI ČR a být volen do orgánů CTI ČR po jednoleté činnosti ve prospěch CTI ČR,
 • účastnit se zasedání Valné hromady, podílet se na jejím rozhodování hlasováním a být na něm seznámen s výsledkem činnosti CTI ČR včetně její kontroly.

Každý člen CTI ČR je povinen:

 • řádně a včas uhradit každoroční členský příspěvek dle Stanov CTI ČR,
 • uhradit členský vklad v okamžiku schválení členství v CTI ČR,
 • chránit a zachovávat dobré jméno CTI ČR a dbát o dobrou pověst CTI ČR,
 • dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy CTI ČR,
 • dodržovat Stanovy CTI ČR a přijatá usnesení a rozhodnutí orgánů CTI ČR,
 • napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjet další činnosti CTI ČR,
 • chránit zájmy CTI ČR svou profesní odborností, svým vystupováním, jednáním,
 • dodržovat zásady Stavovského kodexu CTI ČR.

Seznam členů Spolku je veřejný a je přípustný na internetových stránkách CTI ČR. Zápis a výmazy v tomto seznamu schvaluje prezident CTI ČR při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Čl. XII. Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského vkladu a ročního členského příspěvku za členství v CTI ČR určí valná hromada.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Splatnost ročního členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje prezident nebo prezidium CTI ČR.
 4. Při ukončení členství se příspěvky a členský vklad nevrací.

Čl. XIII. Orgány CTI ČR

 • Valná hromada
 • Prezidium
 • Revizní komise

Funkční období volených orgánů je čtyřleté. Povinnosti volených orgánů CTI ČR je dodržovat Stanovy CTI ČR a chránit zájmy CTI ČR.

Čl. XIV. Valná hromada

Nejvyšším orgánem CTI ČR je Valná hromada všech členů.

Do její výlučné pravomoci patří:

 • schválit a rozhodovat o změně Stanov a jednacím řádu Valné hromady,
 • rozhodování o základních záměrech a směrech činnosti CTI ČR,
 • projednání a schvalování výroční zprávy prezidia o činnosti CTI ČR a výsledné revizní zprávy dozorčí rady o výsledku hospodaření CTI ČR,
 • rozhodování o zániku CTI ČR,
 • rozhodovat o stanovení výši ročního členského příspěvku a členského vkladu,
 • volit a odvolávat členy prezidia, členy dozorčí rady CTI ČR,
 • rozhodování o dalších záležitostech, které si výlučně vyhradí do své pravomoci,
 • stanovit roční výši členského příspěvku,
 • stanovit výši základního vkladu.
 1. Valná hromada je svolávána prezidiem CTI ČR podle potřeby, nejméně jednou do roka. Pozvání na zasedání valné hromady musí být členům odesláno nejméně 30 dnů před jejím zasedáním.
 2. Zasedání valné hromady se svolává elektronickou komunikací, na elektronické adresy členů, sdělené členy CTI ČR, stejně jako oznámením valné hromady na internetových stránkách CTI ČR ve lhůtě nejméně 30 dnů před jejím konáním.
 3. Valná hromada volí prezidium, které má maximálně 21 členů. Prezidium může v případě nutnosti kooptovat členy, kteří musí být schváleni následující valnou hromadou.
 4. Valná hromada musí být svolána i v případě, že o to požádá alespoň 1/3 všech členů CTI ČR nebo dozorčí rada.
 5. Valná hromada je schopna se konat a usnášet za účasti většiny členů CTI ČR.
 6. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů CTI ČR. Nesejde-li se v ustanovenou hodinu potřebný počet členů, koná se valná hromada o 10 minut později a je usnášení schopná za jakéhokoliv počtu členů. Náhradní valná hromada může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího jednání valné hromady.
 7. Každý člen má jeden hlas. Je-li některý člen CTI ČR zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc. Jednání valné hromady se řídí jednacím řádem Valné hromady CTI ČR. Člen má právo nechat se zastoupit ke všem úkonům, včetně hlasování, zástupcem na základě plné moci.
 8. Valná hromada rozhoduje usnesením o kterém musí být pořízen zápis. Usnesení a jiná podaní jsou schválena, pokud s nimi vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech přítomných členů CTI ČR na Valné hromadě zúčastněných (přijímání a změny Stanov CTI ČR a jednacího řáduji ČR, rozhodnutí o zániku CTI ČR) ¾ většina všech přítomných členů CTI ČR nebo jejich písemně pověřených zástupců.

5 Čl. XV. Prezidium

 1. Prezidium je řídícím orgánem CTI ČR, je voleno a odvoláváno Valnou hromadou. Svolává zasedání Valné hromady, připravuje je a předkládá Valné hromadě zprávu o své činnosti. Funkce člena prezidia je funkcí čestnou a funkční období je čtyřleté.
 2. Prezidium volí a odvolává ze svého středu prezidenta. Prezident se souhlasem prezídia jmenuje výkonného ředitele, který je řízen prezidentem a je zaměstnancem CTI ČR.
 3. Prezidium zasedá alespoň 1x za čtvrtletí a svolává ho prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident.
 4. Prezidium je usnášeníschopné, jestli-že je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů s hlasem rozhodujícím.
 5. O jednání prezidia se pořizuje zápis. K rozhodnutí prezidia je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů prezidia s hlasem rozhodujícím. V případě rovnosti hlasů rozhodují hlasy členů prezidia s hlasem poradním, v případě i jejich rovnosti rozhoduje hlas prezidenta, v jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta, který jednání prezidia řídí.
 6. Prezidium předkládá Valné hromadě ke schválení návrh změny Stanov a jednacího řádu Valné hromady a návrh rozpočtu na příslušné rozpočtové období.

Čl. XVI. Prezident CTI ČR

 1. Organizuje a řídí jednání prezidia, stanoví strukturu prezidia, řídí a koordinuje činnost CTI ČR, za kterou je odpovědný Valné hromadě. Je statutárním orgánem CTI ČR spolu s jím určeným viceprezidentem, který vykonává jeho pravomoci a povinnosti v případě jeho nepřítomnosti.
 2. Pro jednání se státními orgány musí být viceprezident pověřen písemnou plnou mocí.
 3. Svolává jednání prezidia, je však povinen je svolat, požádá-li o to nadpoloviční většina všech členů prezidia.
 4. Navrhuje a jmenuje se souhlasem prezidia vedoucí Kontaktních míst (KM) CTI ČR.

Čl. XVII. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním a smírčím orgánem CTI ČR, je volena a odvolávána Valnou hromadou, je tříčlenná a předkládá Valné hromadě zprávu o své revizní, kontrolní a smírčí činnosti.
 2. Revizní komise volí a odvolává ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
 3. Člen revizní komise nesmí být členem prezidia CTI ČR.
 4. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost CTI ČR.
 5. V případě, že dojde ke sporu mezi jednotlivými členy CTI ČR nebo profesními skupinami, předloží sporné strany návrh na řešení revizní komisi. Ta je povinna do jednoho měsíce o sporu rozhodnout nebo předložit k rozhodnutí prezidiu. Každá ze sporných stran má právo se proti rozhodnutí revizní komise nebo prezidia odvolat k Valné hromadě.
 6. Revizní komise se řídí platnými Stanovami CTI ČR.

Čl. XVIII. Sekretariát CTI ČR

Výkonným orgánem CTI ČR je vedoucí sekretariátu, který je zaměstnancem CTI ČR a jedná za CTI ČR v rozsahu pověření udělených prezidentem CTI ČR, který vedoucího sekretariátu jmenuje.

Vedoucí sekretariátu vykonává rovněž funkci hospodáře a pokladníka CTI ČR.

Čl. XIX. Kontaktní místa (KM) CTI ČR

Pro užší kontakt a pro pružnější informovanost, propojenost členské základny lze zřídit v regionech CTI ČR kontaktní místa CTI ČR (dále jen KM CTI ČR).

KM CTI ČR nemají právní subjektivitu.

KM CTI ČR zřizuje a ruší prezident CTI ČR po schválení prezidiem CTI ČR.

KM CTI ČR se řídí pravidly pro jejich činnost schválených prezidentem CTI ČR.

Čl. XX. Majetek a hospodaření CTI ČR

CTI ČR nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů CTI ČR.

CTI ČR neprovádí podnikatelskou činnost.

 1. Finanční prostředky na svou činnost získává CTI ČR:
  1. ze základních vkladů a pravidelných ročních příspěvků členů,
  2. dotacemi a dary,
  3. z odborné a osvětové činnosti pro jiné subjekty,
  4. z dobrovolných příspěvků jiných subjektů.
 2. Zásady finančního hospodaření CTI ČR se řídí obecně platnými předpisy a podle rozpočtu a pravidel schválených prezidiem CTI ČR.
 3. Majetkem CTI ČR jsou věci (movité i nemovité) majetková práva, případně nehmotné statky.
 4. Výši základního vkladu na návrh prezidia schvaluje Valná hromada.
 5. Základní příspěvek je výlučně příjmem CTI ČR.
 6. Výši členského příspěvku na návrh prezidia schvaluje Valná hromada.
 7. CTI ČR zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně platných právních předpisů.
 8. Právo disponovat s finančními prostředky má statutární orgán a jim pověřené osoby.

Čl. XXI. Zánik a likvidace CTI ČR

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady (pro tento návrh hlasuje alespoň ¾ všech přítomných členů Valné hromady dle Čl.XIV Stanov) nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. V případě zániku CTI ČR bez právního nástupce jmenuje prezident se souhlasem prezidia likvidátora, který provede likvidaci CTI ČR a po uhrazení všech závazků CTI ČR, rozdělí zpeněžený majetek mezi členy CTI ČR, kdy podíl bude stanoven každému členovi za každý rok členství v CTI ČR.

Čl. XXII. Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou dne 24.6.2016.

Znění těchto Stanov je účinné a platné od 24.6.2016

 

pdf ke staženíStanovy ke stažení ve formátu PDF