Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

Informace pro členy Cechu topenářů a instalatérů České republiky z.s., partnery, účastníky akcí, v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

Co je GDPR (Čerpáno z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů)
Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

V souvislosti s nutností adaptovat český právní řád na obecné nařízení vyvstane nutnost upravit některé dílčí aspekty nezbytné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů na zákonné úrovni. Je to z toho důvodu, že obecné nařízení například umožňuje, aby se v jím definovaných případech členský stát odchýlil od úpravy v obecném nařízení nebo dokonce i stanovuje, že některé aspekty mají být upraveny ve vnitrostátním právu členského státu. Nepůjde již ale o svébytný zákon, ale jen o doplňkový k obecnému nařízení, dotvářející komplexní úpravu ochrany osobních údajů při jejich zpracování a to např. i v oblasti zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti atd. Návrh adaptačního zákona je již v legislativním procesu a je dostupný veřejnosti.

Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku) a tudíž i sjednocující účinek právní úpravy, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a v předchozí větě třech vyjmenovaných. Právě zajištění srozumitelnosti a jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí obecného nařízení.

Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation.

Jak je aplikováno v Cechu topenářů a instalatérů České republiky z.s.

Nařízení GDPR vstoupí v platnost 25. května 2018. Od tohoto data budete mít možnost uplatnit svá práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování; 
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec@cechtop.cz

Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s., ze sídlem Hudcova 424/56b, Brno-Medlánky, PSČ 621 00, IČ:44991771/ (dále jen CTI ČR) zpracovává Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu v souladu s národní i evropskou legislativou.

CTI ČR zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných zpracovatelem, k uveřejňování informací v informačních materiálech, časopise, odborných publikacích vydávaných CTI ČR a na portále www.cechtop.cz, a to dle Stanov CTI ČR.

Veřejné informace o živnostnících jsou zveřejněny na portálech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jakož i na stránkách Ministerstva financí ČR. Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Hlava IV: Živnostenský rejstřík § 60.

CTI ČR bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v CTI ČR resp. nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.

Věříme, že budete mít nadále zájem naše služby využívat a těšíme se na další spolupráci.