Zákonných norem a předpisů

 

Předseda sekce:

Ing. Zdeněk Lyčka

Místopředsedové sekce:

Ing. Martin Videczký

Ing. Václav Hrabák

 

Technické normy

(výběr z portálu TZB-info.cz)

Normy z oboru „Stavba a energie“
Normy z oboru „Vytápění“
Normy z oboru „Větrání a klimatizace“
Normy z oboru „Voda, kanalizace“
Normy z oboru „Elektrotechnika“
Normy z oboru „Plynárenství“

 

SPONZOROVANÝ PŘÍSTUP K ČESKÝM TECHNICKÝM NORMÁM

Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup. (agentura-cas.cz)
Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické normy jsou zdarma přístupné po registraci na webových stránkách České agentury pro standardizaci. V oboru plynových a souvisejících zařízení jsou tak přístupné například následující normy:

 

Číslo normy Název
ČSN EN 45020 Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace
ČSN 01 3464 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
ČSN 01 8013 Požární tabulky
ČSN 03 8373 Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi
ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN EN 437 Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla
ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu
ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky
ČSN EN 12732+A1 Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky
ČSN EN 12007-4 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
ČSN EN 12007-1 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 1: Obecné funkční požadavky
ČSN EN 12007-2 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
ČSN EN 12007-3 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
ČSN EN 12007-5 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
ČSN EN 15001-2 Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
ČSN EN 1776 Zařízení pro zásobování plynem – Systémy měření plynu – Funkční požadavky
ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar – Provozní požadavky
ČSN EN 12279 Zásobování plynem – Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách – Funkční požadavky
ČSN EN 12583 Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika
ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN EN 15287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-1+A1 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSTZ

 

Kvalifikované a komplexní poradenství a zastupování v oblasti pracovního práva, a to ať se nacházíte v postavení zaměstnance, či zaměstnavatele.

Mgr. Pavel Palatický, advokát

Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno
tel.: +420 515 903 304, mobil: +420 604 284 232, e-mail:palaticky@palaticky.cz

Poskytování poradenství a zastoupení zahrnuje zejména tyto záležitosti:

  • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech;
  • konzultace skončení pracovního poměru, konkurenčních doložek apod.;
  • provádění pracovněprávních auditů (due diligence);
  • příprava pracovních, manažerských a dalších pracovněprávních smluv a jejich změn;
  • posuzování peněžitých a jiných pracovněprávních nároků;
  • právní služby při hromadném propouštění;
  • vytvoření individuální i vzorové pracovní smlouvy;
  • příprava pracovních a organizačních řádů a jiných interních předpisů a organizačních opatření;
  • tvorba benefitních a jiných motivačních programů pro manažery i řadové zaměstnance;
  • poradenství v kolektivním pracovním právu;