Soupis publikace historie topenářského a instalatérského řemesla

Historické publikace byly i součástí expozice CTI ČR na veletrzích i výstavách

 

Image
expozice

Expozice historie oboru na stánku CTI ČR na Stavebním veletrhu v Brně

Image
expozice

„Žijeme moderními instalacemi, progresivními materiály a inovativním řešením s vysokou užitnou hodnotou a udržitelností. Ale zároveň si vážíme moudrosti a znalostí předků. Ing. Jakub Vrána, Ph.D. založil a postupně rozšiřuje knihovnu historických publikací, které se váží k našim oborům. V roce 2019 byly ukázky z této naší vzácné knihovny součástí expozice CTI ČR na veletrzích v Praze a v Brně.“

 

Publikaci pro Cech topenářů a instalatérů České republiky zajistil Ing. Jakub Vrána, Ph.D. V roce 2019 budou součástí expozice CTI ČR veletrhy a výstavy 2019. 

ZAŘIZOVÁNÍ PLYNOVODŮ A VODOVODŮ

(Hokrovy technické a dílenské příručky) Ing. Gustav Hájek., rok 1940
Kniha pojednává o distribučních plynovodech, plynovodních přípojkách, domovních plynovodech, plynových spotřebičích, úpravě, jímání a čerpání vody, vodovodech pro veřejnou potřebu, vodovodních přípojkách, vnitřních vodovodech, přípravě teplé vody a vnitřní kanalizaci

KATALOG „T“ FIRMY TAUŠ 1944

Kniha obsahuje přehled a vyobrazení zdravotně technických armatur z výrobního programu firmy Tauš na Myjavě. Firma Tauš byla předchůdcem Slovenské armatúrky Myjava, jejímž jedním z nástupců je nynější firma Slovarm (člen CTI) 

Krammer: HOSPODÁRNÉ ZAŘÍZENÍ PRO ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Ing. Josef S. Hoffmann., rok 1936
Kniha obsahuje informace o vytápění párou, teplou vodou, vzduchem, plynem, olejem, elektřinou, o přípravě teplé vody, čerpadlech a čištění odpadních vod. 

LEKCE ZE STAVITELSTVÍ A POMOCNÝCH NAUK –práce instalatérské (ústřední topení) sešit 22, 23 a 24 

Stavební služba. Nakladatelé I. L. Kober a J. Pithart., rok 1943 a 1944
Jedná se o tři sešity z obsáhlého souboru postupně vydávaných lekcí zabývajících se všemi obory stavitelství. Sešit 22 navazuje na sešit 21 a obsahuje požadavky na vnitřní vodovody, informace o materiálech potrubí, požadavky na vnitřní kanalizaci a příklady z deskriptivní geometrie. Sešit 23 obsahuje kapitoly o zařizovacích předmětech, žumpách a zařízeních pro čištění odpadních vod a požadavky na zkoušení, čištění a udržování vnitřní kanalizace. Dále je vněm uvedena kapitola o plynovodech a plynových spotřebičích. V samostatné kapitole jsou uvedeny příklady z deskriptivní geometrie. Sešit 24 se zabývá ústředním vytápěním a ohříváním vody včetně předpisů pro tlakové zkoušky, topné zkoušky a obsluhu. V samostatné kapitole jsou uvedeny příklady z deskriptivní geometrie. 

ROČENKA, GREMIA KONCES. INSTALATÉRŮ, PLYNO-VODOVODŮ, PRO OBVOD OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÉ KOMORY V PRAZE

Gremium konces. instalatérů plyno-vodovodů pro obvod obchodní a živnostenské komory v Praze rok 1940
Kniha obsahuje desatero příslušníka koncesované živnosti instalatérské, informace o činnosti v uplynulých třiceti letech trvání grémia, seznamy činovníků grémia v Praze, Plzni, Olomouci a Moravské Ostravě a Společenstva instalatérů plyno a vodovodů v Brně, výboru svazu instalatérů plyno vodovodů pro Čechy a Moravu. Dále jsou uvedeny kalendář na rok 1940, výše daňových srážek, poštovních sazeb, kolkových poplatků, sazby honorářů za inženýrské práce, důležité pražské adresy, vzory obchodní korespondence, fyzikální tabulky, možnosti upotřebení plynu, přehled instalačního materiálu a reklamy firem. 

DOMOVNÍ ODVODNĚNÍ (KANALISACE) 

Josef Fajtl., rok 1940
Učebnice schválená ministerstvem školství pojednává o vnitřní kanalizaci, materiálech, spojování a kladení kanalizačního potrubí, napojování zařizovacích předmětů na kanalizaci, kanalizačních přípojkách, zařízení pro předčištění odpadních vod, žumpách a předpisech. V závěru knihy je uveden vzorový projekt a rozpočet vnitřní kanalizace. 

VODOVODY A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY I., a II., DÍL 

Josef Fajtl – Josef Kubeš., rok 1941
I. díl učebnice schválené ministerstvem školství pojednává o podstatě a vývoji instalatérské živnosti, vlastnostech a úpravě vody, vodovodech pro veřejnou potřebu, vodojemech, druzích vodovodního potrubí a jeho spojování, vodovodních armaturách, spotřebě vody, vodovodních přípojkách, tlakových zkouškách a vnitřních vodovodech.
II. díl učebnice schválené ministerstvem školství pojednává o hygienických zařízeních a jejich zakreslování, přípravě a rozvodu teplé vody, opravách vodovodů, vodoměrech, samočinných vodárnách, plánech (výkresech) vnitřního vodovodu, soupisu materiálu a požárních vodovodech. 

PLYNOVODY 

Josef Fajtl., rok 1941
Učebnice schválená ministerstvem školství pojednává o svítiplynu a acetylénu a jejich výrobě, generátorovém, vodním, smíšeném, koksárenském, kychtovém a olejovém plynu, osvětlování plynem, plynových spotřebičích, distribučních plynovodech, domovních plynovodech a plynovodních přípojkách, plynoměrech, zkoušení plynovodů, odvodech spalin a projektech domovních plynovodů. 

VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ BUDOV

prof. Ing. Václav Pokorný., rok 1945
Učebnice pojednává o teple a teplotě, palivech, komínech, šíření tepla, výpočtu tepelných ztrát, místním vytápění a topidlech. Dále jsou uvedeny kapitoly o ústředním vytápění teplou vodou, horkou vodou, parou a dálkovém rozvodu tepla. Zvláštní kapitoly jsou věnovány kotlům a jejich výstroji, otopným tělesům, potrubí, ohřívání vody, montáži zařízení, úpravě vzduchu, větrání, vytápění dopravních prostředků, porovnání jednotlivých soustav vytápění, chlazení místností, obsluze a kontrole provozu vytápění a prodeji tepla. 

INSTALACE VODOVODŮ

Ing. Arnold Procházka., rok 1940
Učebnice schválená ministerstvem školství pojednává o významu vodárenství, vlastnostech a úpravě vody, uspořádání a rozdělení vodovodů, spotřebě vody, potrubí, armaturách, hydraulice vodovodů, vodovodních přípojkách, vnitřních vodovodech a jejich dimenzování, montážním nářadí, vodoměrech, zkouškách a poruchách vnitřních vodovodů, vodovodním řádu a zdravotně technických zařízeních. 

PŘÍRUČNÍ KNIHA PRO INSTALATÉRRY VODOVODŮ A PLYNOVODŮ

Viktor Červenka ., rok 1840
Kniha pojednává o kovech a jejich slitinách, zpracování kovů, nářadí instalatéra, vnitřních vodovodech, vnitřní kanalizaci, domovních plynovodech, odborných výpočtech a účetnictví. Dále jsou uvedeny vzory obchodní korespondence, zásady první pomoci při úrazech a fyzikální tabulky. 

O KANALISACI NEMOVITOSTNÍ

Ing. Rudolf Březina ., rok 1906
Kniha pojednává o účelu a významu vnitřní kanalizace, základních požadavcích, užívání kanalizace a úpravách stávajících kanalizací. Dále je pojednáno o částech vnitřní kanalizace, zařizovacích předmětech, materiálech kanalizačního potrubí, jeho montáži a zkoušení. Zvláštní kapitola je věnována instalačním vadám, je uveden vzorový rozpočet a vzorové projekty. 

LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ VYTÁPĚCÍ KOTLE LITINOVÉ RADIÁTORY OCELOVÉ ŽEBROVÉ TRUBKY

Vývojové středisko Bohumínských železáren Gustava Klimenta, n.p.., rok 1953
Kniha obsahuje přehled vytápěcích kotlů na koks, uhlí, brikety a velkozrnná paliva, dřevo, dále přehled příslušenství kotlů, technické údaje o komínech, kotelnách a jejich montáži a obsluze. V knize je uveden přehled otopných těles a ocelových žebrových trubek. 

PŘÍRUČKA PRO TOPIČE A MAJITELE ÚSTŘEDNÍCH TOPENÍ

Ing. Dr. Stanislav Kozel., rok 1937
Kniha pojednává o teple, tlaku, vodní páře, komínech, ústředním vytápění, kotlech, jejich obsluze a montáži. 

ÚSTŘEDNÍ A ETÁŽOVÉ TOPENÍ

Ing. František Železný., rok 1940
Kniha pojednává o kotlech a jejich příslušenství, otopných tělesech a jejich výstroji, tepelných ztrátách, vytápění odpadním teplem, potrubí, soustavách ústředního vytápění (vodního, parního, dálkového), vytápění vzduchem a kotelnách.

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO UČNĚ INSTALATÉRSKÉ

Technická komise odborného společenstva instalatérů v Praze., rok 1945
Kniha obsahuje pokyny pro nové učně a otázky a odpovědi při zkouškách instalatérských učňů z kanalizace, vodovodu, plynovodu, zařizovacích předmětů, vytápěn, přípravy teplé vody a vzduchotechniky. Dále jsou v knize uvedeny značky pro kreslení potrubí, přehled litinových tlakových tvarovek, fitinků, literatury a seznam dodavatelů instalačního materiálu. 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, Odborná nauka pro instalatéry. 

Ing. Václav Pokorný., rok 1942
Skriptum pojednává o ústředním vytápění teplou vodou, horkou vodou, teplým vzduchem, parou o nízkém tlaku, vysokém tlaku a podtlakovou a dálkovém rozvodu tepla. Dále jsou uvedeny kapitoly o kotlech, jejich montáži, poruchách, výstroji a obsluze, otopných tělesech, potrubí s příslušenstvím, montáži zařízení, izolacích potrubí, kontrole provozu a prodeji tepla v ústředním vytápění. 

VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

Prof. Ing. Václav Pokorný., rok 1940
Skriptum pojednává o teple a teplotě, palivech, komínech, šíření tepla, výpočtu tepelných ztrát, tepelných izolacích, místním vytápění a topidlech. Dále jsou uvedeny kapitoly o ústředním vytápění teplou vodou, horkou vodou, parou a dálkovém rozvodu tepla. Zvláštní kapitoly jsou věnovány kotlům a jejich výstroji, otopným tělesům, teplovzdušnému vytápění a větrání, vytápění dopravních prostředků, kontrole provozu a prodeji tepla

ROZVOD, INSTALACE A UPOTŘEBENÍ SVÍTIPLYNU

Ing. Dr. Techn. F.Perna, rok 1939
Kniha pojednává o vlastnostech plynů, proudění plynů a dopravě svítiplynu. Speciální kapitoly jsou věnovány regulaci tlaku plynu, projektování, materiálům, kladení a obsluze distribučních plynovodů, Dále je pojednáno o korozi litinového a ocelového potrubí, plynovodních přípojkách, domovních plynovodech, měření plynu, hořácích, plynových spotřebičích, komínech a osvětlování svítiplynem. V dodatku jsou otištěny související předpisy

PARNÍ KOTLE A STROJE

prof. Ing. J. Pelcák, rok 1944
Kniha pojednává o parních kotlích a jejich příslušenství, ústředním vytápění a jeho obsluze, dálkovém rozvodu tepla, kotlích pro ústřední vytápění a jejich výstroji, parních strojích a parních turbínách. V závěru jsou uvedeny výňatky ze souvisejících předpisů týkajících se zejména zkoušek, prohlídek a obsluhy. 

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A JEHO OBSLUHA

prof. Ing. Dr. F. Srbek, rok 1934
Kniha pojednává o palivech a jejich spalování, komínech, tepelných ztrátách, ústředním vytápění vodou a parou. Další kapitoly jsou věnovány kotlům, kotelnám, potrubí s příslušenstvím, otopným tělesům, obsluze kotlů, vytápění vzduchem, prodeji tepla při ústředním vytápění, kontrole provozu kotlů a ostatního zařízení. 

TOPENÍ A VĚTRÁNÍ BUDOV

Václav Wellendorf, rok 1930
Kniha pojednává o teple, komínech, předpisech a statickém výpočtu pro stavbu továrních komínů, vytápění plynem, kamny, ústředním vytápění vodou, parou o nízkém tlaku, přirozeném a umělém větrání.